Ask Your Question
0

CALC 5.4.2.2 Drop Boxes don't work

asked 2017-10-22 02:03:51 +0200

this post is marked as community wiki

This post is a wiki. Anyone with karma >75 is welcome to improve it.

ENGLISH: After installing LO 5.4.2.2, the Combo Boxes forms placed on existing files don't work correctly, don't drop down. On the Properties dialog I can see that "Drop Down" value is "No" and the "Linked Cell" value is empty.

CATALAN: després de instal·lar LO 5.4.2.2, he constat que al obrir arxius que contenen controls de formulari del tipus "Quadres combinats" aquests no funcionen correctament ja que No és possible desplegar-los. Al diàleg de Propietats del quadre combinat veig que el valor per a "Desplegable" és "No" i que a "Cel·la vinculada" el valor ha desaparescut.

SPANISH: tras instalar LO 5.4.2.2, he constatado que al abrir archivos con formularios del tipo "Cuadro Combinado" estos no funcionan de modo correcto ya que no es posible desplegarlos. En el diálogo Propiedades observo que la casilla de "Desplegable" indica "NO" y que en la de "Celda Vinculada" ha desaparecido su valor.

edit retag flag offensive close merge delete

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-10-22 15:25:19 +0200

timelord gravatar image

Relates to bug 110431

edit flag offensive delete link more
Login/Signup to Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2017-10-22 02:03:51 +0200

Seen: 76 times

Last updated: Oct 22 '17