Výběr položek při instalaci už není? - There is no selection of components at installation [closed]

asked 2014-03-24 09:43:45 +0100

kompdoktor gravatar image

updated 2015-09-09 23:49:04 +0100

Alex Kemp gravatar image

Verze 4.2.2 česká na Win7 Home Premium 32bit CZ. Při nové instalaci LO na nový systém jsem zjistil, že už nelze vybírat, kterou součást balíku nechci instalovat, obvykle odebírám moduly Base a Math a teď na verzi 4.2.2 už jsem možnost odebrat ty dva neměl.

Version 4.2.2 Czech, Win7 Home Premium 32bit CZ. When installing a new LO to the new system, I found that I can not choose which components I do not want to install, usually Base and Math. Now at version 4.2.2 the option to remove these components is gone.

I cannot speak English, I used Google Translator.

edit retag flag offensive reopen merge delete

Closed for the following reason duplicate question by manj_k
close date 2014-03-24 20:46:06.035000

Comments

Why do you care? Only thing they use is 50 MB of disk space. I don't think you will ever notice it.

mahfiaz gravatar imagemahfiaz ( 2014-03-24 15:10:49 +0100 )edit
1
manj_k gravatar imagemanj_k ( 2014-03-24 20:45:49 +0100 )edit