ARAB NOT LISTED IN PARAGRAPH LANGUAGE, AND USE MANGAL, LIKE SYRIAC WITH COURIER NEW...

asked 2016-06-24 12:53:27 +0200

Nemzag gravatar image

updated 2016-06-24 13:20:43 +0200

STANDARD PROTESTANT ENGLISH :

IN LIBRE OFFICE, WHEN USING ARAB & COURIER NEW, DON'T SHOW NOTHING AND USE MANGAL,

I TRIED TO SET FONTS PRO ARABS & SYRIAC, BUT LANGUAGE IS NOT LISTED AT ALL ?

Nô arab listed, nôt any, you plan to remove it vrom êarth ?

1.600.000.000 OF MUSLIMS, LOT DON'T KNOW HOW TO READ THE QORAN, BUT PLEASE PUT ARAB (ORBITIAN ARBITIAN) IN "LIBRE OFFICE" ! I WANT TO BE ABLE TO SET EACH LANGUAGE (SCRIPT) FONTS, LIKE HERE !

Set fonts pro each language

KANTH YOU, GOOD DAY

ÊLNGË‑JƩË VRUΘË‑DÔKSË :

JNË LJBRË OFFJQË, VĦÊNË USË‑JNGË ARAB & COURIER NEW DÔN'T ƩOWË NÔ‑TJNGË ÃNDË USË "MANGAL", AJË TRAJË‑ÉDË TUË SÊΘË FÔNΘË‑SË PRÔË ÂRÃBJ‑GË (& SȲRǏÂC) BËΘË ÐË LÂNGÛ‑ÂƷË ISË NÔTË LJSΘË‑ÉDË ATË ÄLLË ? 1.600.000.000 OFË MË‑ƩLJMË, LÔΘË DÔN'T KNOWË ĦOW TO RÊÂÐË ÐË QRÃ‑ÂNË… BËΘË PLÊASË PUΘË ARÊBË (ORBJË‑TJANË ÂRBJË‑TJÂNË) JNË "LIBRE‑OFFICE" ! AJË VÂNΘË TOË BJË ÂBJË‑LË TOË SÊΘË ÊÂTƩË LÂNGWÂGE (SCRǏPTS) FÔNΘË‑SË ! LÉJQË ĦÊRË ! https://www.pinterest.com/pin/2738048...

edit retag flag offensive close merge delete