Ask Your Question
0

Can I split cells diagonally in Writer?

întrebat 2014-10-25 10:54:17 +0100

imagine gravatat danielflorea2004

Cum divid o linie de tabel writer în două pe diagonală?

edit retag flag offensive close merge delete

1 Answer

0

răspuns 2016-01-13 15:29:55 +0100

imagine gravatat ipse

O linie de tabel nu se poate divide. Doar celulele se pot divide (sau unifica). Orizontal sau vertical. Celulele nu se pot divide pe diagonala. Celulele au borduri. Mai multe borduri (de celule) adiacente formeaza o bordura de tabel. Deasemenea, se pot introduce sau sterge linii sau coloane de celule. Orizontale sau verticale. NU se pot introduce sau sterge linii sau coloane de celule pe diagonala. Se pot introduce borduri diagonale pentru fiecare celula in parte. Bordura diagonala NU divizeaza continutul celulei, dar continutul celulei poate fi formatat pe mai multe randuri astfel incat sa poata fi afisat de o parte si de alta a bordurii diagonale.

edit flag offensive delete link more
Login/Signup to Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2014-10-25 10:54:17 +0100

Seen: 177 times

Last updated: Oct 25 '14