Ask Your Question
0

De ce, în cazul deschiderii unui document nou, nu regăsesc şablonul creat anterior?

întrebat 2014-12-25 20:30:37 +0100

imagine gravatat Gavriil Stiharul

În cazul creării unui document nou, tot ce am făcut aici: link text nu se regăseşte în meniul "Stiluri şi formatare". Ce se întâmplă? Nu am ştiut eu să salvez sau nu ştiu unde şi cum să caut?

edit retag flag offensive close merge delete

1 Answer

0

răspuns 2019-05-03 15:14:33 +0100

Salut. Cam tarziu raspunsul. Dupa ce modifici stilurile si ai format stiluri care iti plac accesezi File - Templates - Save as templates.

Apoi, ulterior vei accesa File - Templates - Open Templates

Sper ca iti va fi util pe viitor.

edit flag offensive delete link more
Login/Signup to Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2014-12-25 20:30:37 +0100

Seen: 63 times

Last updated: May 03 '19