Ask Your Question
0

Eroare la stergerea unui rand in xl 1996-2003e

întrebat 2015-05-08 07:45:01 +0200

this post is marked as community wiki

This post is a wiki. Anyone with karma >75 is welcome to improve it.

Am mai multe fisiere format microsoft XL 1997-2003, care are 60coloane si 550 randuri. Eu lucrez zilnic cu aceste fisiere folosind Libreoffice 4.4 si mai inainte 4.3. Am urmatoarea problema si in 4.3 si in 4.4: daca vreau sa sterg un rand fisierul se inchide brusc si la recuperarea lui apar erori. Daca este un fisier cu mai putine randuri si coloane nu apare aceasta eroare. Eu am nevoie sa lucrez in libreofice nu microsoft.

edit retag flag offensive close merge delete

1 Answer

0

răspuns 2015-06-04 08:20:58 +0200

imagine gravatat Ákos

Probabil este un bug în LibreOffice. Trebuie reportat în bugzilla. Pentru raportare vă pot ajuta, doar am nevoie de fișierul problematic și descrierea reproduceri problemei. pe contact at libreoffice punct ro puteți să-mi trimiteți fișierul și descrierea.

edit flag offensive delete link more
Login/Signup to Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2015-05-08 07:45:01 +0200

Seen: 78 times

Last updated: Jun 04 '15