Ask Your Question
0

Cum pot numerota un document, fara prima pagina de coperta?

întrebat 2015-06-20 11:19:12 +0200

imagine gravatat calincorpas

Am un document de cateva zeci de pagini, dar nu doresc ca primele 2 pagini (coperta si cuprinsul) sa primeasca numar. Cum procedez? Multumesc.

edit retag flag offensive close merge delete

1 Answer

0

răspuns 2015-07-30 10:53:26 +0200

imagine gravatat Ákos

Trebuie să inserați o întrerupere de pagină. După pagina care doriți să reîncepeți numerotarea: Inserare - Întrerupere - Pagină Aici selectați un stil de pagină (pagină drapta sau stânga e recomadat) și modificați numărul paginii la 1.

edit flag offensive delete link more
Login/Signup to Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2015-06-20 11:19:12 +0200

Seen: 1,800 times

Last updated: Jul 30 '15