Ask Your Question
0

De ce nu pot trece la rândul următor doar prin introducerea continuă de spații?

întrebat 2016-03-20 22:09:40 +0100

imagine gravatat DimitrieStrătilă

Când introduc spații și ajung la capătul rândului, cursorul se oprește; cu toate că spațiile sunt introduse, deoarece dacă apăs de n ori tasta Space la capătul rândului, tot de atâtea ori trebuie să apăs tasta Backspace ca să șterg spațiile(cumva ele se suprapun?.....) Nu mi se întâmplă și cu alte caractere!(nu le-am testat pe toate).

edit retag flag offensive close merge delete

1 Answer

0

răspuns 2016-04-15 23:05:20 +0100

imagine gravatat Ákos

LibreOffice și și alte programe de tehnoredactat lucrează dinamic cu fonturi/caractere, și la caracterul spațiu probabil este setată o valoare de lățime minimă care este sau tinde spre zero, deci programul automat îi reduce dimensiunea dacă nu încape pe rând și se ajunge la sfârșitul rândului.

edit flag offensive delete link more

Comments

deci eu trebuie să dezactivez modul ăsta de lucru dinamic cu caracterele... cu ORICE caracter: este posibil?

imagine gravatat DimitrieStrătilăDimitrieStrătilă ( 2016-05-28 17:29:54 +0100 )edit

Nu cred ca este posibil.

imagine gravatat ÁkosÁkos ( 2016-06-22 10:56:11 +0100 )edit
Login/Signup to Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2016-03-20 22:09:40 +0100

Seen: 54 times

Last updated: Apr 15 '16