Lesefeil. Feil ved lesing av fil.

asked 2018-08-28 13:53:21 +0100

this post is marked as community wiki

This post is a wiki. Anyone with karma >75 is welcome to improve it.

Lesefeil. Feil ved lesing av fil. Eneste jeg får opp når jeg prøver å åpne dokumenter

edit retag flag offensive close merge delete

Comments

I think it's spam.

ebot gravatar imageebot ( 2018-08-28 14:13:34 +0100 )edit

In English: "Read error. Error reading file. Only thing I get up when I try to open documents". Not spam, just bad language for an English message board.

floris v gravatar imagefloris v ( 2018-08-28 14:37:01 +0100 )edit

Skriv inn på engelsk. Alle her som svarer på spørsmål, er frivillige. Vennligst oppgi spørsmålet ditt så klart som mulig, og gi så mye relevant informasjon som mulig.

floris v gravatar imagefloris v ( 2018-08-28 14:41:36 +0100 )edit