FUNCTION SUBSTITUTE ERR:514

asked 2016-01-14 12:54:20 +0100

Nemzag gravatar image

updated 2016-03-10 22:43:36 +0100

Alex Kemp gravatar image
 Hi, I mak‑ing a vêry lông "SUBSTITUTE" func‑ti‑ôn in calc, 
but I get an érr‑ôr (ERR:514) aftër 40 modi‑fica‑ti‑ôn, and my func‑ti‑ôn need 70/80...

Can somë‑ônë ħêlph ??? Plêasë, I rêal‑ly need this func‑ti‑ôn pro my värg / wôrk ۋرقة वोरक़...

I rêal‑ly need to con‑vêrthë Lathinë text, to Qrêgu, Cyrillic, Arbi & Êvri script auto‑mathi‑cal‑ly.
I ask‑ed pro new func‑ti‑ôns hêrë to do what I need in Libre Of‑fice :
- [https://ask.libreoffice.org/en/question/61889/new-functions-for-substitute/?answer=62972#post-id-62972](https://ask.libreoffice.org/en/question/61889/new-functions-for-substitute/?answer=62972#post-id-62972)

(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(B2;A.B2;A.C2);A.$B3;A.$C3);A.$B4;A.$C4);A.$B5;A.$C5);A.$B6;A.$C6);A.$B7;A.$C7);A.$B8;A.$C8);A.$B9;A.$C9);A.$B10;A.$C10);A.$B11;A.$C11);A.$B12;A.$C12);A.$B13;A.$C13);A.$B14;A.$C14);A.$B15;A.$C15);A.$B16;A.$C16);A.$B17;A.$C17);A.$B18;A.$C18);A.$B19;A.$C19);A.$B20;A.$C20);A.$B21;A.$C21);A.$B22;A.$C22);A.$B23;A.$C24);A.$B25;A.$C26);A.$B27;A.$C27);A.$B28;A.$C28);A.$B29;A.$C29);A.$B30;A.$C30);A.$B29;A.$C29);A.$B30;A.$C30);A.$B31;A.$C31);A.$B32;A.$C32);A.$B33;A.$C33);A.$B34;A.$C34);A.$B35;A.$C35);A.$B36;A.$C36);A.$B37;A.$C37);A.$B38;A.$C38);A.$B39;A.$C39);A.$B40;A.$C40);A.$B41;A.$C41);A.$B42;A.$C42);A.$B43;A.$C43);A.$B44;A.$C44);A.$B45;A.$C45);A.$B46;A.$C462);A.$B47;A.$C47;A.$B48;A.$C48);A.$B49;A.$C49);A.$B50;A.$C50))
edit retag flag offensive close merge delete