odesílání pošty z libre calc

asked 2016-06-01 21:34:39 +0200

marthys gravatar image

Libre calc hlásí chybu při odesílání pošty - není přidružený poštovní klient, ve windows 10. Poštovní klient je ale zapnutý jako výchozí (systémový).

edit retag flag offensive close merge delete