Kako se podesava redosled fotki?

upitano 2018-01-18 19:14:05 +0100

tj da se podesti da dolaze redom kojim ja zelim fotka 1, pa na nju fotka 2 itd... hvala?

edit retag flag offensive close merge delete

Comments

Lijep pozdrav. Važno je navesti koju inačicu LibreOffice koristite, ali i u kojem modulu radite: Writer, Impress... Važno je i detaljnije objasniti što se točno pokušava. Konkretnija pitanja češće dobivaju kvalitetan odgovor.

Kruno gravatar slikaKruno ( 2018-01-21 12:45:05 +0100 )edit