Ask Your Question
0

De ce libreoffice5 merge greu în lucrul cu imaginile?

întrebat 2015-10-23 08:43:22 +0200

imagine gravatat paul1976

Am observat că și libreoffice 4 face la fel.

edit retag flag offensive close merge delete

1 Answer

0

răspuns 2016-01-13 15:51:36 +0200

imagine gravatat ipse

Te rog ofera cateva exemple sau descrie succint fenomenul :"slow with graphics". Daca inserezi sute de poze in high-res intr-un document LibreOffice, lucrand pe un calculator modest, termenul de "merge greu" poate fi chiar o subestimare. LibreOffice Impress s-ar putea sa se descurce ceva mai bine.

edit flag offensive delete link more
Login/Signup to Answer

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2015-10-23 08:43:22 +0200

Seen: 84 times

Last updated: Oct 23 '15