Chyba: Basic makro: RAM není uvolněná když makro skončí

Hlášeno zde: 152613 – Macro Basic: RAM isn't deallocated when macro is finished

Spustit Libre a nějaký sledovač paměti - pod Win10 používám normální Správce úloh přes Ctrl+Alt+Del.
Spustit makro devourRAM (dělá rekurzi pro procházení pole různých podpolí) například jen z Basic editoru - není to moc rychlý tak je tam ukazatel průběhu. Zabere to asi 0,5 GB RAMky. Ověřit ve sledovači paměti.
A když makro skončí, tak ta paměť zůstane obsazená. Je možný zavřít třeba Basic Editor a zůstat jen v Libre Starteru, ale RAM je pořád obsazená.
Až zavření celého Libre paměť uvolní.
Testováno Libre 7.4.3.2 a 7.6.0.0.aplha0+ pod Win10x64

private gi&, gpOut() 'index and array for result

Sub devourRAM
	dim oDoc as object, i&, p(), oStatusbar, iStep&
	const j=20000 'increase this to devour more RAM
	oStatusbar=getController.StatusIndicator
	oStatusbar.start("It isn't so fast :-(", j)
	
	p=array(1, 2, 3, array(1, 2, 3, array(1, 2, 3), 4, array(1, 2, 3), 4, array(1, array(2, 3))), 4, array(1,2,3), array(1, 2, array(1,2), 3), _
		array(1, 2, 3, array(1, 2, 3, array(1, 2, 3), 4, array(1, 2, 3), 4, array(1, array(2, 3))), 4, array(1,2,3), array(1, 2, array(1,2), 3) ), _
		array(1, 2, 3, array(1, 2, 3, array(1, 2, 3), 4, array(1, 2, 3), 4, array(1, array(2, 3))), 4, array(1,2,3), array(1, 2, array(1,2), 3) ), _
		array(1, 2, 3, array(1, 2, 3, array(1, 2, 3), 4, array(1, 2, 3), 4, array(1, array(2, 3))), 4, array(1,2,3), array(1, 2, array(1,2), 3) ), _
		array(1, 2, 3, array(1, 2, 3, array(1, 2, 3), 4, array(1, 2, 3), 4, array(1, array(2, 3))), 4, array(1,2,3), array(1, 2, array(1,2), 3) ) )
	redim gpOut(130)
	for i=1 to j
		gi=0
		recurArray(p, "") 'recursion
		iStep=iStep+1 'for statusbar
		if iStep=10 then 'set new value
			oStatusbar.setValue(i)
			iStep=0
		end if		
	next i
	oStatusbar.reset
	gi=0
	gpOut()=0
End Sub

Function recurArray(level as variant, s$) 'recursion for reading the sub-arrays, output to global array gpOut
	dim i&
	if level(0)>0 then 'for the count of current word
		gpOut(gi)=array( s, level(0) ) 'add to global output array
		gi=gi+1
	end if
	for i=1+lbound(level) to ubound(level) 'next indexes in level
		if isArray(level(i)) then
			recurArray(level(i), s & i) 'get sub-level
		else
			gpOut(gi)=array( s, level(0) ) 'add to global output array
			gi=gi+1
		end if
	next i
End Function

Function getController() as object 'get oDoc.CurrentController for progressbar, also if only Basic IDE is running
	dim oDoc as object
	oDoc=ThisComponent
	if isNull(CreateUnoService("com.sun.star.reflection.CoreReflection").getType(oDoc)) OR _
	isNull(CreateUnoService("com.sun.star.script.Invocation").createInstanceWithArguments(array(oDoc))) then 'regular oDoc isn't, try to get other Libre window like Basic editor
		
		dim oComponents as object, oComponent as object
		oComponents=StarDesktop.Components.CreateEnumeration
		while oComponents.hasMoreElements 'try all Libre windows
			oComponent=oComponents.NextElement
			if oComponent.Identifier="com.sun.star.script.BasicIDE" then 'Basic Editor is active
				getController=oComponent.CurrentController
				exit function
			end if
		wend
		oDoc	=StarDesktop.LoadComponentFromUrl("private:factory/swriter", "_blank", 0, array()) 'open new document in Writer for progressbar
	else
		getController=oDoc.CurrentController
	end if
End Function